top of page

SALES & DELIVERY CONDITIONS

Dansk

For ydelser fra ENCOMA ApS gælder følgende salgs og leveringsbetingelser.

ENCOMA er leverandør af hhv. Lexmark Software og OpenText løsninger og de her tilknyttede konsulent og support ydelser. Ydelser kan rekvireres enten skriftligt eller telefonisk. Bekræftelse af en bestilling kan enten ske udtrykkeligt, skriftligt eller ved den omstændighed, at arbejdet igangsættes og kunden orienteres herom.

Konsulentydelser faktureres til selskabets til enhver tid gældende timesats for konsulentydelser, medmindre der er indgået aftale om en fast pris for den samlede ordre. Beløbet tillægges moms med den til enhver tid gældende sats.

Der faktureres løbende i takt med det registrerede timeforbrug hver den sidste dag i en måned. For arbejder i.h.t fast pristilbud faktureres løbende i takt med det registrerede tidsforbrug. Slutfaktura udstedes, når UAT foreligger.

Vore betalingsbetingelser er 30 dage. Ved forsinket betaling tillægges morarente med 1,5% pr. måned.

Kunden forpligter sig til at respektere ophavsrettigheder, tilhørende ENCOMA og/eller leverandører til eller anvist af Encoma og til at respektere dansk lovgivning ved enhver omgang med leverede produkter.

Ved eventuelle tvister i forbindelse med leverancer fra ENCOMAs side afgøres tvisten efter dansk ret og ved retten i Odense.

English

For services from ENCOMA ApS, the following sales and delivery terms apply.

ENCOMA supplies Lexmark Software and OpenText solutions, and their related consulting and support services. Services can be requested either in writing or by telephone. Confirmation of a booking can be done either explicitly, in writing, or in the case that the work is started and the costumer is informed accordingly.

Consulting services are charged at the company's current applicable hourly rate for consulting services, unless an agreement has been made on a fixed price for the entire order. VAT will be added to the total amount, at the current applicable rate.

There is invoiced continuously in line with the registered number of hours spent, on the last day of each month. Work done on fixed price orders is invoiced continuously in line with the hours spent. The final invoice is issued when the UAT is.

Our payment terms are 30 days. In cases of late payments, a penalty interest of 1,5% per month, is added.

The costumer commits to respect the copyright associated with ENCOMA and/or suppliers to or directed to by Encoma, and to respect Danish legislation by any usage of delivered products.

In case of any litigation in connection with deliveries from the side of ENCOMA, possible disputes shall be settled by Danish law and the court in Odense.

bottom of page